BerichteBindekurseKalenderMerchandiseStatuten
 

Fliegenbinden mit dem Flyfishingclub
Soirées de montage - saison 2019/2020
 

"op de Weiheren" rue du vieux moulin, L-4883 Lamadelaine

>>>>>Strassenkarte/carte routier


Och dëst Joër fannen d´Bannkuren vum Flyfishing Club Lëtzebuerg statt. Wat d´Mécken unbelaangt  hun mir och dëst Joër keen festen Programm opgestallt, mir entscheeden villméi vun Kéier zu Kéier ewei éng Méck gebonnen gët an och Wien d´Méck bënnt. d´Memberen kréien awer ëmmer ee puer Deg am Viraus matgedeelt ëm ewei éng Méck et sech handelt an wat vun Material benéidegt gët.  

Bannkuren FFclub

08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
03.1.2020
10.1.2020
17.1.2020
24.1.2020
31.1.2020
07.2.2020
14.2.2020
21.2.2020
28.2.2020
06.3.2020 Ofchlossiessen 

Les débutants sont les bienvenus / Anfänger sind herzlich willkommen
 und sollen sich bitte beim Sekretär anmelden

S'inscrire par email
Einschreiben per Email